Regulamin Naboru Tekstów do antologii Erotyka w Fantasy

Naboru do antologii „Erotyka / Romans w fantastyce 2021”.

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w naborze na opowiadanie „Erotyka / Romans w
  fantastyce 2021”.
 2. Organizatorem naboru jest Wydawnictwo Hm, zwane dalej Organizatorem.

§ 2
Cel naboru

Celem naboru jest zebranie opowiadań pisarzy oraz debiutantów i opublikowanie ich w formie
książki, którą Organizator wyda w tradycyjny sposób i będzie dystrybuować przez dwa lata poprzez
hurtownie, z którymi współpracuje oraz na swojej stronie www.wydawnictwohm.pl

§ 3
Temat

Tematem jest ogólnie pojęta erotyka oraz romans wpasowana w gatunek Fantasy.

§ 4
Wymogi i wytyczne

 1. Start naboru otwartego do antologii następuje 11 sierpnia, a zakończenie 21 listopada 2021
 2. Rozmiar tekstu: maks 50 tys. znaków ze spacjami, minimum 40 tys. znaków. Plik doc/docx.
 3. Czcionka: Times New roman, interlinia 1,5, wcięcie 0,5 cm.
 4. Tytuł maila: Nabór 2021/Erotyka w Fantasy, w tytule nazwa opowiadania i nazwisko oraz imię
  autora.
 5. Propozycje do naboru należy wysyłać do dnia jego zakończenia na adres:
  antologia@wydawnictwohm.pl”
 6. Do maila proszę dołączyć zgodę RODO “wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
  osobowych przez Wydawnictwo HM w celu prowadzenia naboru do antologii EROTYKA/ROMANS W
  FANTASTYCE”

§ 5
Ważne terminy

 1. Konkurs trwa od 11 sierpnia 2021 roku do dnia 21 listopada 2021 roku.
 2. Ogłoszenie nastąpi 20 grudnia 2021 roku na stronie WWW oraz mediach społecznościowych
  wydawnictwa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu ogłoszenia wyników Konkursu.

§ 6
Warunki uczestnictwa

 1. Nabór jest przeznaczony dla osób urodzonych przed 1 stycznia 2003 roku .
 2. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do zgłoszenia zgody
  na uczestnictwo podpisane przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad
  dzieckiem.
  3.Opowiadanie musi spełniać wymogi podane w pkt. 4
 3. Szkice opowiadań nie będą przyjmowane.
 4. Opowiadanie powinno być zapisane w formacie .odt, .doc lub .docx.
  6.W mailu zgłoszeniowym należy załączyć plik z opowiadaniem jako załącznik.
 5. Jedna osoba może zgłosić jedno opowiadanie.
 6. Opowiadanie musi być pracą własną.
 7. Opowiadania nie mogą być wcześniej publikowane.
  § 7
  Prawa autorskie

Prawa autorskie pozostają przy autorze, jednak zezwala on na drukowanie ich i opublikowanie, w
momencie, kiedy przesłane przez niego opowiadanie dostanie się do antologii.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu podczas trwania Konkursu.
 2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem, decyzje
  podejmuje Organizator.
 3. Każde zwycięskie opowiadanie przejdzie profesjonalną korektę i redakcję, która wysłana zostanie
  autorowi do akceptacji.
 4. Organizator po ogłoszeniu wyników nawiąże kontakt mailowy ze zwycięzcami.

Reszta informacji o konkursie pod TYM LINKIEM